எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கொள்ளைக்கு போனவனும் கொல்லைக்கு போனவனும் காரியசித்தி அடையும்வரை நிம்மதியுடன்...

கொள்ளைக்கு போனவனும்
கொல்லைக்கு போனவனும்
காரியசித்தி அடையும்வரை
நிம்மதியுடன் இருந்ததே இல்லை

-மகா*லீ*

பதிவு : Udt Mahalingam
நாள் : 19-Dec-19, 2:30 pm

மேலே