எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உன் கார்மேக கருங்கூந்தலின் வளைவுகளின் நெளிவில் சிக்கிக் கொண்ட...

உன் கார்மேக கருங்கூந்தலின்

             வளைவுகளின்
              நெளிவில்
   சிக்கிக் கொண்ட சீப்பாய்
               உன்னுள்
  நான் சிக்கிக்கொண்டேன்
              பெண்ணே

பதிவு : black
நாள் : 18-Jan-20, 10:37 am

மேலே