எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உ ன க்காக நான் வாழ்ந்த ஓவ்வொரு நிமிடமும்...

க்காக நான் வாழ்ந்த ஓவ்வொரு நிமிடமும் பொய்யானதே!
நீ அவள் என்று கூறிய மறுகணம் ,
எதற்காக காத்திருந்தேன் என்று தோன்றியதே !
நீ இல்லை என்று சொன்ன அந்த தருணம்,

நீ ஏமாற்றியது என்னையா? இல்லை நீ என் மேல் வைத்திருந்த அன்பையா?

பதிவு :
நாள் : 10-Feb-20, 8:47 am

மேலே