எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பெண் குழந்தை பெண் குழந்தை இல்லாமல் போனால் இங்கு...

பெண் குழந்தை

பெண் குழந்தை இல்லாமல் போனால்
இங்கு அவதாரம் நிகழ்ந்தத
அதிசயமும் நடக்காது
காதல் பிறக்காது
கவிதையும் பிறக்காது.....

பதிவு : Thilakavathi
நாள் : 23-Oct-20, 11:59 am

மேலே