எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மனிதர்களின் நல் உணர்வுகள் ஏற்றாத மெழுகு திரி மனிதர்களின்...

மனிதர்களின் நல் உணர்வுகள் ஏற்றாத  மெழுகு திரி 

மனிதர்களின் தீய உணர்வுகள் மாறாத கொல்லி கட்டை 

நாள் : 21-Sep-23, 6:03 pm

மேலே