எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மனக் குமுறல் : தமிழனாய் பிறந்து தமிழ் மறக்கும்...

மனக் குமுறல் :
தமிழனாய் பிறந்து தமிழ் மறக்கும் அளவிற்கு நாள் முழுவதும் கணினி முன் அறிவை விற்றுகொண்டிருந்த வேளையில் மீண்டும் என் தமிழுக்கு புத்துணர்வு கொடுத்த எழுத்து.கம என் நன்றி ...

பதிவு : gowtham n
நாள் : 9-Dec-13, 5:46 pm

மேலே