கவிதை பதிவிடுவது தொடர்பானது

நான் இதுவரைக்கும் ஒரு கவிதையும் பதிவிடவில்லை இனிமேல் பதிவிட எண்ணியுள்ளேன் இதில் எவ்வாறும் கவிதை பதிவிடவேண்டும் என்பதை கூற முடியுமா ?நாள் : 30-Jul-18, 2:23 am
0


மேலே