கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இன்றைய சூழ்நிலையில் சராசரியாக ஒரு குடும்பத்திற்கு எத்தனை குழந்தைகள் இருப்பது உகந்தது?


இன்றைய சூழ்நிலையில் சராசரியாக ஒரு குடும்பத்திற்கு எத்தனை குழந்தைகள் இருப்பது உகந்தது?


vickramhx 13-Nov-2014 இறுதி நாள் : 20-Nov-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

1

3 votes 21%

2

10 votes 71%

3

1 votes 7%

மூன்றுக்கு மேற்பட்டவை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

1

19 votes 40%

2

26 votes 55%

3

1 votes 2%

மூன்றுக்கு மேற்பட்டவை

1 votes 2%


மேலே