கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பணம் தான் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகளை நிர்ணயம் செய்கிறதா?


பணம் தான் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகளை நிர்ணயம் செய்கிறதா?


Geeths 03-Oct-2015 இறுதி நாள் : 05-Oct-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

13 votes 76%

இல்லை

1 votes 6%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3 votes 18%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

45 votes 71%

இல்லை

13 votes 21%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

5 votes 8%


மேலே