கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மத்தியில் பிஜேபி மற்றும் சிவ சேனா அமைப்புகளின் கூட்டணி முறியுமா?


மத்தியில் பிஜேபி மற்றும் சிவ சேனா அமைப்புகளின் கூட்டணி முறியுமா?


Geeths 19-Oct-2015 இறுதி நாள் : 22-Oct-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

1 votes 25%

இல்லை

3 votes 75%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

5 votes 50%

இல்லை

2 votes 20%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3 votes 30%


மேலே