கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தமிழகத்தில் தற்போதுள்ள ஆட்சி கலைக்கப்பட்டு மீண்டும் தேர்தல் நடத்தவேண்டுமா?


தமிழகத்தில் தற்போதுள்ள ஆட்சி கலைக்கப்பட்டு மீண்டும் தேர்தல் நடத்தவேண்டுமா?


Geeths 30-Aug-2017 இறுதி நாள் : 03-Sep-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

20 votes 95%

இல்லை

1 votes 5%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

385 votes 89%

இல்லை

49 votes 11%


மேலே