எண்ணம்

(Eluthu Ennam)


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அட்டைகள்

ரேசன் அட்டை...
ஆதார் அட்டை...
வாக்காளர் அட்டை...
வருமான வரி அட்டை..
நிலவரி அட்டை...
மின்னனு அட்டை...
வங்கி அட்டை...
இப்பொழுதெல்லாம் 
ஏழைகளின் இரத்தத்தை 
அதிகமாய் உறுஞ்சுவது
அரசாங்க அட்டைகள்தான்

- ராஜகுமரன்

மேலும்


மேலே