எண்ணம்

(Eluthu Ennam)


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காதல் குழந்தை  (BABY)

"அ" ன்பில்அரசியானாவள்!

"ஆ"ணின் முதல் பெண் குழந்தைனாவள்!

"இ"றை வின் வாழ்க்கைனாவள்!

"ஈ"ருடல் துணைவினாவள்!

"உ"டலால் உறவுனாவள்!

" ஊ"ரறிய சேர்பவள்!

"எ" ண்ணில் அடங்காதவள்!

"ஏ"ங்கங்களுக்கு மத்திபானவள்!

" ஐ"யம் கொண்டவள்!

"ஒ" ற்றை திமிர்னாவள்!

"ஓ" தம் ஓதுவளனால்!

"ஔ"வை (தவ) பெண்ணாவாள்!

                                                -அருண்

மேலும்


மேலே