ஒலிம்பிக்ஸ் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


தமிழன் என்பதால்

63%

ஏழை என்பதால்

6%

எல்லாம் அரசியல்

6%

இந்தியா விளையாட்டு துரையின் ஒழுங்கீனம்

25%

உங்கள் கருத்து

விளையாட்டுத் துறை ஊழல்கள்

48%

விளையாட்டை ஊக்குவிக்காத பெற்றோர்கள்

36%

திறமைகளை ஊக்குவிக்காத பள்ளிகள்

16%

உங்கள் கருத்து

ஒரு பதக்கம் கூட வெல்லாது

19%

1-3 பதக்கங்கள் வெல்லும்

25%

5-10 பதக்கங்கள் வெல்லும்

44%

3-5 பதக்கங்கள் வெல்லும்

13%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

ஒலிம்பிக்ஸ் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ஒலிம்பிக்ஸ் polls.


மேலே