புகார் அளிக்க லாகின் செய்ய வேண்டும்


கவிதைகளில் கலைச்சொற்கள் போட்டி குறித்த புகார் அல்லது கருத்துக்களை (Complaint / Comments on Competitions) சமர்ப்பிக்கவும்.

மேலே