ஐகாரக் குறுக்கம்

(Ikarakurukkam)

ஐகாரக் குறுக்கம்

ஐகாரம் + குறுக்கம் = ஐகாரக்குறுக்கம்

ஐகாரம் தனக்குரிய இரண்டு மாத்திரையிலிருந்து ஒன்றரை மாத்திரையாகவும், ஒரு மாத்திரையாகவும் குறைந்து ஒலிப்பது ஐகாரக் குறுக்கம் ஆகும்.

உதாரணம்

ஐந்து - ஐகாரம் மொழிக்கு முதலில் - 1 1/2 மாத்திரை
வளையல் - ஐகாரம் மொழிக்கு இடையில் - 1 மாத்திரை
மலை - ஐகாரம் மொழிக்கு கடையில் - 1 மாத்திரை

ஐகாரம் தன்னைச் சுட்டிக் கூறும்பொழுது இரண்டு மாத்திரையளவு ஒலிக்கும். மொழிக்கு முதல், இடை, கடை ஆகிய இடங்களில் வரும்பொழுது, மொழிக்கு முதலில் ஒன்றரை மாத்திரையகவும், இடை மற்றும் கடையில் ஒரு மாத்திரையாகவும் குறைந்து ஒலிக்கும். இவ்வாறு குரைந்தொலிப்பதே ஐகாரக் குறுக்கமாகும்.மேலே