மேலாடை

விண்ணுக்கு மேலாடை வெயில்விழுங்கும் மேகம்
வீணைக்கு மேலாடை நரம்புகளின் கூட்டம்
மண்ணுக்கு மேலாடை மயில்நீல இருட்டு
மனத்திற்கு மேலாடை வளர்கின்ற நினைவு
கண்ணுக்கு மேலாடை தேங்குகின்ற தூக்கம்
எண்ணுக்கு மேலாடை எதுவென்றால் எழுத்தாம்
எழுத்துக்கு மேலாடை எண்ணங்கள் ஒன்றே.

நிலவுக்கு மேலாடை நகராத மலைகள்
நீருக்கு மேலாடை படர்கின்ற பாசி
மலருக்கு மேலாடை கிளிப்பச்சை இலை
மனைவிக்கு மேலாடை அவள்கணவன் ஆவான்
பலருக்கு மேலாடை கொதிக்கின்ற கோபம்
பத்துக்கு மேலாடை பதினொன்றே யாகும்
சிலருக்கு மேலாடை வற்றாத வீரம்
திறமைக்கு மேலாடை சிறந்த புகழ் ஒன்றே.


கவிஞர் : சுரதா(14-Jun-12, 11:45 am)
பார்வை : 17


மேலே