தோத்திரப் பாடல்கள் சாகா வரம்

சாகா வரமருள்வாய், ராமா
சதுர்மறை நாதா-சரோஜ பாதா!


சரணங்கள்

ஆகாசந் தீகால் நீர்மண்
அத்தனை பூதமும் ஒத்து நிறைந்தாய்
ஏகா மிர்த மாகிய நின்தாள்
இணைசர ணென்றால் இதுமுடி யாதா?
(சாகா) 1

வாகார்தோள் வீரா, தீரா,
மன்மத ரூபா, வானவர் பூபா,
பாகார்மொழி சீதையின் மென்றோள்
பழகிய மார்பா! பதமலர் சார்பா (சாகா) 2


நித்யா, நிர்மலா, ராமா,
நிஷ்க ளங்கா, சர்வா, தாரா,
சத்யா, சநாதநா, ராமா,
சரணம், சரணம், சரண முதாரா!
(சாகா)3


கவிஞர் : சுப்பிரமணிய பாரதி(26-Oct-12, 10:42 am)
பார்வை : 0


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே