ப(பி)டித்தது

அனாதைகளின் தாய் தந்தை
கடவுலெனில் முதலில் கடவுளுக்கு குடும்பக்கட்டுப்பாடு செய்ய வேண்டும் ....

எழுதியவர் : (3-May-13, 10:22 pm)
பார்வை : 98

மேலே