கண்கள்

தத்தமையென்ப தத்தமையற்ற எத்தனையென எண்ணொண்ணா
சித்தடைச் சிவச் செங்கண்கள்

எழுதியவர் : (10-Feb-15, 9:20 am)
பார்வை : 50

மேலே