பொறுமை

நான் உன்னிடம் பேச
காத்து இரு க் ரன் ?????

நான் உன்னுஈடமு பேச
உன்னு முச்சி போலே மாற
வேண்டும் மா ?????????????

எழுதியவர் : vviji (16-Feb-16, 3:19 pm)
Tanglish : porumai
பார்வை : 251

மேலே