ஆசை

ஆசை

தூக்கம் வரவில்லை
என்னவள் என் மீது
துவண்டு சாய்கிறாள்
தூக்கம் ஒரு காரணம்


Close (X)

4 (4)
  

மேலே