கலியுகம் ஹைக்கூ

இங்கு பொய் விலை பேசப்படுகிறது
மெய்யை மறைக்க அழிக்க
அழிக்க முடியா மெய்யை .........................( கலியுகம்)


Close (X)

3 (3)
  

மேலே