தொட்டிலை ஆட்டிவிட்டான்

இரு இதழ் கூட்டி, நா சுவை யூட்டி
நாணத்தை குழைத்துவிட்டாள்,
நான் ஆண் என்பதை மறைத்துவிட்டாள்,

நான் நாமத்தை மறக்க,
அவள் நாணத்தை இழக்க,
ஊர் பார்க்க செய்துவிட்டான்.
இறைவன்,
தொட்டிலை ஆட்டிவிட்டான்.
அவன் எண்ணத்தை ஓட்டிவிட்டான்.

எழுதியவர் : பாலா தமிழ் கடவுள் (24-Oct-18, 1:22 pm)
பார்வை : 356

மேலே