உனதடிமை

சருகென
உதிர்ந்தாலும்
உனதடியே

எழுதியவர் : சபீரம் சபீரா (20-May-19, 9:58 am)
சேர்த்தது : சபிரம்சபீரா
பார்வை : 171

மேலே