கெட்ட அப்பர

கண்டிப்பேன் காணாத வேளை பாராட்டுவேன்
என் பெயர் கெட்ட அப்பா

கண்டிப்பேன் காணாத வேளைபா ராட்டுவேன்
என்பெயர் கெட்டஅப் பா

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (17-Jun-19, 12:06 pm)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 47

மேலே