ஒப்பனை நல்லது

அழுதிடும் முகத்தினை புன்னகை மாற்றின்
அழகான ஒப்பனை அஃது

அழுதிடும்மு கத்தினை புன்னகை மாற்றின்
அழகான ஒப்பனை அஃது

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (27-Aug-19, 8:49 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 577

மேலே