ஓற்றுமை

ஓற்றுமை
நெட்டையோ குட்டையோ
நம் ஐவார் விரல்கள்

எழுதியவர் : திருச்சி ஜாவித் (12-Oct-19, 10:21 am)
சேர்த்தது : திருச்சி ஜாவித்
பார்வை : 26

மேலே