ஒருப்பான் அவனும் ஒருநாள் நிஜமே

ஒருப்பான் அவனும் ஒருநாள் நிஜமே
†*******
(திரு பழனிராஜன் அவர்கள் எழுதிய
உணர்வுப் பதிவு " நையப் புடையும் நயந்து "
அதற்கு பதிலிடும் வகையில் )

" உருகவே அளித்தது உன்னத பாடல்
வருத்த மெதற்கு வாடாக் கவியே
முருகன றியாதது முண்டோ உலகில்
ஒருப்பான் அவனும் ஒருநாள் நிஜமே "

எழுதியவர் : சக்கரை வாசன் (6-Feb-23, 7:38 am)
சேர்த்தது : சக்கரைவாசன்
பார்வை : 30

மேலே