நன்மதி வெண்பா - நூல் - பாடல் 44

எம்.ஆர்.ஸ்ரீநிவாசய்யங்கார் இயற்றிய
நன்மதி வெண்பா

இந்நூல் சுமதி சதகம் என்ற தெலுங்கு நீதிநூலின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு ஆகும்

நூல்
நேரிசை வெண்பா

எறும்பார்ந் தியற்று மிரும்புற்றுப் பிண்ணா
வுறும்பாந்த ளார்வாத லொப்ப - வறும்பாழ்
மதிகேடன் பொன்னன் மதியேபா ராள்பூ
பதிசெயிர்த்து வவ்வப் படும்! 44

எழுதியவர் : எம்.ஆர்.ஸ்ரீநிவாசய்யங்கார் (18-Jun-24, 7:59 am)
சேர்த்தது : Dr.V.K.Kanniappan
பார்வை : 14

மேலே