பதிவு கேள்வி பதில்கள்

(பதிவு Questions and Answers)


பதிவு கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
ஆணின் பெயா் விாிவாக
 பதிவு
1 ALAN DICKSON
27-Dec-18
மனிதன் இன்றும் அறியாமையிலேதான் வாழ்கிறானா?
 பதிவு
17 ஜவ்ஹர்
30-Jul-16
இறை பக்தி போழியானதா?
 பதிவு
3 ஜவ்ஹர்
29-Jul-16
காமம்தான் காதலிக்கத் தூண்டுகிறதா?
 பதிவு
10 ஜவ்ஹர்
24-Jul-16
என் கருத்தை உங்களால் ஏற்றுக்கொ ள்ள முடியுமா?
 பதிவு
4 ஜவ்ஹர்
22-Jul-16
எமது கலாசாரம் பொருத்தமற்றது?
 பதிவு
8 ஜவ்ஹர்
19-Jul-16
என்று இந்த மயக்கம் தௌியும்
 பதிவு
9 ஜவ்ஹர்
17-Jul-16
உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா?
 பதிவு
11 ஜவ்ஹர்
09-Jul-16
பீப் போடப்படுவது தவறா?
 பதிவு
13 ஜவ்ஹர்
06-Jul-16
கவிதை
 பதிவு
2 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
23-Feb-15
பொருள் வேறுபாடு
 பதிவு
4 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
06-Feb-15
தமிழை தெரிந்து கொள்வோம்
 பதிவு
9 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
02-Feb-15
தமிழ் பொருள்
 பதிவு
2 கவிபுத்திரன் எம்பிஏ
02-Feb-15
பாசம் பாசாங்கானதா?
 பதிவு
5 ஜவ்ஹர்
28-Oct-14
சந்தேகம்
 பதிவு
8 ப்ரியன்
04-Oct-14
வரதட்சணை
 பதிவு
3 கிருஷ்ணா புத்திரன்
04-Oct-14

பதிவு கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - எழுத்து.காம்


மேலே