5 - எண் ஐந்து (Yen Ainthu)

5
ஐந்து
5 « ஐந்து

ஐந்து (5) என்பது தமிழ் எண்களில் ஐந்தாவது எண்ணாகும். Tamil Yen Ainthu.


மேலே