8 - எண் எட்டு (Yen Ettu)

8
எட்டு
8 « எட்டு

எட்டு (8) என்பது தமிழ் எண்களில் எட்டாவது எண்ணாகும். Tamil Yen Ettu.


மேலே