10 - எண் பத்து (Yen Pathu)

10
பத்து
10 « பத்து

பத்து (10) என்பது தமிழ் எண்களில் பத்தாவது எண்ணாகும். Tamil Yen Pathu.


மேலே