9 - எண் ஒன்பது (Yen Onpathu)

9
ஒன்பது
9 « ஒன்பது

ஒன்பது (9) என்பது தமிழ் எண்களில் ஒன்பதாவது எண்ணாகும். Tamil Yen Onpathu.


மேலே