1 - எண் ஒன்று (Yen Onru)

1
ஒன்று
1 « ஒன்று

ஒன்று (1) என்பது தமிழ் எண்களில் ஒன்றாவது எண்ணாகும். Tamil Yen Onru.


மேலே