2 - எண் இரண்டு (Yen Erandu)

2
இரண்டு
2 « இரண்டு

இரண்டு (2) என்பது தமிழ் எண்களில் இரண்டாவது எண்ணாகும். Tamil Yen Erandu.


மேலே