6 - எண் ஆறு (Yen Aaru)

6
ஆறு
6 « ஆறு

ஆறு (6) என்பது தமிழ் எண்களில் ஆறாவது எண்ணாகும். Tamil Yen Aaru.


மேலே