எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

"""""நினைவுகள்"""

எப்படி சொல்லுவேன்
என்
சோகம் தனை!!
சொல்லிவிட்டால் தீர்ந்துடுமோ!!!
இப்படிக்கு
'''''''''''''நினைவிழந்தவன் நினைவுகளை தேடி'''''''''''''
==>>சத்யஸதீஷ்

மேலும்


மேலே