சேர்த்தவர் : Sureshraja J, 28-Feb-19, 7:38 pm

தமிழன் இந்தியனாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவானா ?

தமிழன் இந்தியனாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவானா ? போட்டி | Tamil Competition
போட்டி விவரங்கள்

தமிழன் இந்தியனாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவானா ?

இந்திய ஊடகங்கள் தமிழனை மதிப்பதில்லையே ஏன் ?

கவிதை கதை கட்டுரை எழுதலாம்

பரிசு விவரங்கள்

1st prize 100

ஆரம்ப நாள் : 28-Feb-2019
இறுதி நாள் : 27-Apr-2019  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 28-Apr-2019

தமிழன் இந்தியனாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவானா ? போட்டி | Competition at Eluthu.comமேலே