எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

என் மனம் எல்லாம் நீதான் பெண்ணே அதற்காக --உன்...

என் மனம் எல்லாம்
நீதான் பெண்ணே
அதற்காக --உன்
மனம் எனக்கு வேண்டாம் --அதில்
சிறு இடம் ஒன்று போதும்
தந்து விடு
தவிக்கவிடாதே..........!

நாள் : 10-Oct-14, 2:40 pm

மேலே