எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மகிழ்ந்திருக்க அல்ல இந்த தீபாவளி சகிப்புத் தன்மையோடு பொறுத்த்துக்...

மகிழ்ந்திருக்க அல்ல இந்த தீபாவளி
சகிப்புத் தன்மையோடு பொறுத்த்துக் கொள்வோம்
பாழும் பட்டாசை வெடித்து மனிதர்களுக்கும் வீட்டு விலங்குகளுக்கும் இடையூறு செய்யும் நல்ல உள்ளங்களை .தீபாவளி சீர்வரிசை கேட்டுத் துன்பறுத்தும் மாமியார்களையும் மன்னிப்போம் திருத்துவோம்

பதிவு : மலர்1991 -
நாள் : 22-Oct-14, 9:22 am

மேலே