எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காயத்தைக் காட்டும் கண்ணீரை விட அந்தக் கண்ணீரை மறைக்கும்...

காயத்தைக் காட்டும் கண்ணீரை விட அந்தக் கண்ணீரை மறைக்கும் புன்னகைக்கு வலி அதிகம் !

அனுபவத்தில் கண்டது !

பதிவு : முகில்
நாள் : 29-Oct-14, 10:27 pm

மேலே