எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பஞ்சத்தால் அழிய நேரும் என்பதால் தானோ..! பிரபஞ்சம் என...

பஞ்சத்தால் அழிய நேரும் என்பதால் தானோ..!
பிரபஞ்சம் என அழைத்தார்கள் நம் முன்னோர்கள்...!
-நா.சதீஸ்குமார்

நாள் : 31-Oct-14, 1:31 pm

மேலே