எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நான் உறங்கிய இரவுகளை விட உனக்காக அழுத இரவுகளே...

நான் உறங்கிய இரவுகளை விடஉனக்காக அழுத இரவுகளே அதிகம் ,,,,
உன்னாலே உயிர் வாழ்கிறேன்,,,,,,,,,,,,,,,,

பதிவு : selvaravi87
நாள் : 21-Nov-14, 8:09 am

மேலே