எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மனிதன் உயிர் வாழ்வது செயல்களினால்தான், தத்துவங்களினால் அல்ல. -...

மனிதன் உயிர் வாழ்வது செயல்களினால்தான், தத்துவங்களினால் அல்ல. - அன்டோஸ் பிரான்ஸ்

நாள் : 29-Nov-14, 10:56 am

மேலே