எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

போனதெல்லாம் கனவினைப் போல் புதைந்தழிந்தே போனதனால் நானும் ஓர்...

போனதெல்லாம் கனவினைப் போல் புதைந்தழிந்தே போனதனால் நானும் ஓர் கனவோ..... இந்த ஞாலமும் பொய் தானோ.......(நீ இன்றி போனாலே வாழ்வே பொய் ஆகும்.......நியந்தா......)

பதிவு : கவிஜி
நாள் : 1-Jan-15, 11:02 am

மேலே