எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உங்கள் உடல் எடை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்? உங்களுடைய...

உங்கள் உடல் எடை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்?

உங்களுடைய வயது மற்றும் உயரத்தை வைத்து உங்களுடைய உடல் எடை எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் என்பதை கணிப்பிடலாம்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கணிப்பானில் உங்களின் உயரம், வயது கொடுத்து, உங்களின் உடல் எடை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.Calculate Your Ideal Weight

பதிவு : தன்சிகா
நாள் : 10-Jan-15, 4:15 pm

மேலே