எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

குடும்பத் தலைவன் vs இனத் தலைவன் மறப்பது மக்களின்...

குடும்பத் தலைவன் vs இனத் தலைவன்

மறப்பது மக்களின் இயல்பு அதை நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருப்பது நமது கடமை.....

பதிவு : பாரதி நீரு
நாள் : 19-May-15, 12:35 pm

மேலே