எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தனிமை தரும் வலியில்தான் தன்னம்பிக்கையின் வலிமை அடங்கியுள்ளது -...

தனிமை தரும்
வலியில்தான்
தன்னம்பிக்கையின்
வலிமை அடங்கியுள்ளது
- ராஜகுமரன்

பதிவு : குமரன்
நாள் : 23-May-15, 6:34 pm

மேலே